Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VVC-Adventure B.V.

Deze algemene voorwaarden van VVC-Adventure met kvk nummer 39056350 zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VVC-Adventure en opdrachtgever. Afwijkingen van deze
voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd (of per mail) door de directie van VVC-Adventure
 De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige
bepalingen niet aan.


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
1.1. Organisator: VVC-Adventure B.V. en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden. In deze
algemene voorwaarden ook wel VVC-Adventure genoemd.
1.2. Opdrachtgever: De (rechts-) persoon die aan de Organisator een opdracht heeft verstrekt tot advisering over,
organisatie van, of uitvoering van een evenement of tot enige andere binnen de bedrijfsvoering van de Organisator
vallende dienstverlening of activiteit.
1.3. Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of
activiteit.
1.4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst gesloten tussen Organisator en Opdrachtgever tot het organiseren en
aanbieden van evenementen en dienstverlening.
1.5. Activiteit: Door de Organisator bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of
combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten
kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen
van (verblijf(s)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma
van activiteiten.
1.6 VVC-Adventure  Groepsnaam voor alle activiteiten, zoals onder andere die via de labels Fundustry,Vrijgezellenfeest2go, Veilig op Weg B.V.  en VVC-Partyhouse
en de bijbehorende fysieke evenementen locaties en juridische entiteiten vallend onder VVC-Adventure B.V.
Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van VVC-Adventure
beschreven zoals hieronder:

Artikel 2. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de
Organisator gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2.2. Alle aanbiedingen, offertes, kostenbegrotingen en dergelijke van Organisator zijn geheel vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Zowel afzonderlijk als in mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail,
prijslijsten of op andere wijze gedaan worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte,
aanbiedingen en dergelijke.
2.3. Opties hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum
van herbevestiging door Organisator.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling of schriftelijk een boekingsopdracht geeft tot het
voorbereiden van een programma door de organisator.
2.5. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de
overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven
als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2.6. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.7. Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden
gesteld met de schriftelijke verklaring. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zijn voor de andere
partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende
partij hebben bereikt.
2.8. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De Opdrachtgever
aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Organisator
of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel
hiervan. Indien de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet binnen zeven werkdagen
na het toepasselijk verklaren van die voorwaarden door de Organisator schriftelijk heeft verworpen en Organisator
dit bericht (binnen diezelfde zeven werkdagen) heeft bereikt wordt de Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden van Organisator te hebben aanvaard.
2.9. Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Organisator is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
2.10. Elk aanbod van VVC-Adventure is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van
evenementtickets en toegangsplaatsen.
2.11. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van VVC-Adventure, binden VVC-Adventure niet.
2.12. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij
afwijkt van het aanbod van VVC-Adventure, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij VVC-Adventure anders aangeeft. De reservering van evenementtickets op de website, wordt door VVC-Adventure langs
elektronische weg bevestigd, op welk moment de overeenkomst tot stand komt. Nimmer komt de overeenkomst
eerder tot stand dan nadat de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
2.13.VVC-Adventure behoudt zich het recht voor reserveringen van evenementen te annuleren of de toegang daartoe te
weigeren indien hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van overboeking of overmacht. VVC-Adventure doet van een
dergelijke annulering zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij, waarbij de wederpartij uitsluitend
aanspraak maakt op de mogelijkheid tot het opnieuw gebruiken van evenementtickets indien deze al is voldaan.
Indien de evenementtickets door derden zijn verkocht of aangeboden, dient de wederpartij zich bij de betreffende
derde te melden voor eventuele vragen rondom restitutie van de eventuele aanschafprijs.
2.14. De wederpartij die de overeenkomst (mede) namens andere personen (bezoekers) sluit, is aansprakelijk voor
alle verplichtingen die voor die bezoekers uit de overeenkomst voortvloeien. Bezoekers die niet als wederpartij
worden aangemerkt, zijn uitsluitend voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
2.15. Na reservering van evenementtickets, ontvangt de wederpartij een reserveringsbevestiging of de
daadwerkelijke tickets op het door hem opgegeven e-mailadres, tenzij anders is bepaald.
2.16. Indien bij de totstandkoming van de aanschaf van tickets of bij de totstandskoming van een reservering voor
een evenement derden partijen zijn betrokken draagt VVC-Adventure geen enkele aansprakelijkheid voor de door de
derde partij verstrekte informatie.
Artikel 3. Betaling
3.1. De Opdrachtgever dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen
door de Organisator, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. Indien een dergelijke termijn
niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 7 dagen na
de factuurdatum.
3.2. De Opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben voldaan uiterlijk drie dagen voor de datum dat de
overeenkomst door Organisator wordt uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 7 dagen
voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Bij niet tijdige betaling van de volledige som is de Organisator gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren.
Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze
voorwaarden zijn als dan onverminderd van toepassing.
3.4. Het restant van de som, uitsluitend in het geval van nadrukkelijke toestemming, dient uiterlijk 7 dagen na
aanvang van de door ons georganiseerde activiteit(en) in het bezit te zijn van de Organisator, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
3.5. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit de Organisator een
nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming
te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte
kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau.
3.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3.7. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de diensten vermeld, inclusief
belastingen en overige kosten. Onder overige kosten worden niet verstaan de kosten die niet onlosmakelijk
verbonden zijn met de aangeboden dienst, zoals de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de
bezoeker door VVC-Adventure of derden worden verleend.
3.8. De wederpartij c.q. bezoeker is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht
indien wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van de
overeenkomst. Meerkosten dienen ter plaatse tijdens het georganiseerde evenement te worden voldaan. Indien na
uitdrukkelijke overeenstemming is overeengekomen dat dit achteraf kan worden betaald dient dit binnen 7 dagen
te geschieden. Bij betaling achteraf worden administratiekosten a €19,50 berekend.

Artikel 4. Kosten / Som
4.1. In de aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de overeenkomst omschreven zaken.
4.2. In de prijs/som zijn niet inbegrepen:
a. Het vervoer van en naar de locatie(s), tenzij anders is overeengekomen;
b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering;
c. Eventuele kosten voor consumpties en extra gebruikte materialen dan aangegeven op de bevestiging.
4.3. Indien de onder 4.3. punt C. genoemde kosten niet na afloop van de activiteit (evenement, workshop,
arrangement, diner, rondleiding e.d.) voldaan worden door de klant worden deze middels nacalculatie verrekend.
Hiervoor wordt € 19,50 incl. btw aan administratiekosten doorberekend.
4.4. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het
opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om vooraf aan een boeking de prijs te
wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW
voorschriften.

Artikel 5. Wijziging(en) door de Opdrachtgever
5.1. Wijzigingen door de Opdrachtgever dienen schriftelijk (of per mail) en gedateerd te gebeuren. De datum van
ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
5.2. Tot 7 werkdagen voor de activiteit (evenement, workshop, arrangement, diner, rondleiding e.d.) kan de
Opdrachtgever het aantal opgegeven deelnemers annuleren. Binnen deze deadline is een vermindering door de
Opdrachtgever niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie. Buiten deze
periode kan er sprake zijn van doorbelasting van reeds gemaakte kosten door VVC-Adventure.
5.3. De Opdrachtgever dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals deze bekend zijn bij
Organisator op het tijdstip van boeking, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij de
activiteit.
5.4. In het geval dat er méér deelnemers aanwezig zijn op het moment van de activiteit(en) dan bekend bij de
Organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen. Of deze kan voor aanvang per pin voldaan worden. In
het geval van per pin afrekenen zal er geen nacalculatie kosten berekend worden.
5.5. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de Opdrachtgever in het afgesproken programma
kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden
doorberekend aan de Opdrachtgever.
5.6. Wijzigingen zijn mogelijk, in de betaalde administratie kosten van € 9,00 incl. Btw bij het eerste opgestelde
factuur. Zit de mogelijkheid om buiten artikel 6 eenmalig de aantallen te veranderen. Bij meerdere malen wijzigen
kan er € 25,00 incl. btw administratie kosten gerekend worden. Dit voor alle administratieve handelingen die dit
vereisen.

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever
6.1. Annulering(en) door de Opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te geschieden (of per mail). De datum
van ontvangst geldt als wijzigingsdatum. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
6.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling, behoudens voor zover
Opdrachtgever een natuurlijke personen betreft, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.3. Na totstandkoming van de overeenkomst, waar deze een totale waarde van minder dan €1000 betreft, als
omschreven in artikel 1.1. is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige
factuurbedrag verschuldigd:
7-0 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100 %
Onverminderd het recht van de Organisator de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.
Indien de Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge
overeenstemming met Organisator een nieuwe uitvoeringsdatum wordt vastgesteld waarop het evenement
doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.
6.4 Na totstandkoming van de overeenkomst, waar deze een totale waarde van meer dan €1000 betreft, als
omschreven in artikel 1.1. is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige
factuurbedrag verschuldigd:
meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10 %
8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20 %
4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33 %
2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50 %
7-0 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100 %

Annuleringsverzekering p.p. mogelijk a € 9,95. Met deze verzekering mag je kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Ook wanneer je op de dag zelf afzegt.

Onverminderd het recht van de Organisator de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.
Hierbij kan worden gedacht aan reeds ingekochte materialen, horeca of ingehuurde derden. Indien de
Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met
Organisator een nieuwe uitvoeringsdatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en
overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.

Artikel 7. Wijziging(en) / Annulering door de Organisator
7.1. Als door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de Organisator wordt besloten dat
het programma niet kan doorgaan of dat wijzigingen noodzakelijk zijn, verplicht Organisator om de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk in te lichten.
7.2. Bij onverhoopt niet doorgaan verplicht Organisator zich tot het op een later moment leveren van de
overeengekomen diensten.
7.3. VVC-Adventure is gerechtigd de overeenkomst na totstandkoming daarvan te ontbinden, zonder gehouden te zijn
tot verdere vergoeding van schade dan bedoeld in lid 3, indien ten aanzien van het evenement het maximum aantal
deelnemers onverhoopt door de reservering van de wederpartij wordt overschreden. Van een dergelijke ontbinding
doet VVC-Adventure zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. .

Artikel 8. Schade door Deelnemer(s)
8.1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering
van de activiteit (evenement, workshop, arrangement, diner, rondleiding e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan
door personeel van de Organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator
behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen.
8.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde of gehuurde materialen van de Organisator of
van derden door deelnemer.
8.4. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel toegebracht door deelnemers aan andere
deelnemers of derden.
8.5. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van ordevoorschriften en huisregels, welke
regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatste kenbaar worden gemaakt.
8.6. De bezoeker is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en
aanwijzingen van VVC-Adventure, instructeurs, begeleiders, ander dienstdoende personeel, de brandweer, politie en
andere bevoegde personen of instanties op te volgen.
8.7. Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, is VVC-Adventure gerechtigd de bezoeker onmiddellijk te (doen)
verwijderen van de evenementenlocatie. De bezoeker die (verdere) toegang tot het evenement is ontzegd of van
het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige restitutie, kwijtschelding van betalingen of
vergoeding van schade.
8.8. Na afloop of sluitingstijd van het evenement dient de bezoeker het evenemententerrein zo spoedig mogelijk te
verlaten.

Artikel 9. Klachten
9.1. Ondanks de inzet en zorgen is het toch mogelijk dat de Opdrachtgever een klacht heeft. Deze klacht dient direct
bij de contactpersoon / begeleid(st)er worden aangegeven zodat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk
naar tevredenheid van de Opdrachtgever wordt verholpen.
9.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 7
dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.
9.3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 2 weken na de
factuurdatum.

Artikel 10. Publicaties
10.1. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, brochures en ander
voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
10.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de Organisator binden de
Organisator niet. Het aanbod van de Organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen
indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Organisator
11.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk
letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten
gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld
van Organisator te wijten valt.
11.2. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om
desbetreffende activiteiten te beoefenen.
11.3. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht
situatie dan ook.
11.4. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van
Organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in
redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
11.5. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Organisator kenbaar te zijn gemaakt
binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid
van Organisator bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van
Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de
gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
11.7 Organisator zal er naar streven het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde
schema uit te (doen) voeren. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dat schema. Voorts is
Organisator niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement,
waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
11.8 Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en schade ten gevolge van dood,
letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de bezoeker tijdens of ten gevolge van
een bezoek aan het evenement.
11.9 Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden
door of namens Organisator, noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, niet geheel
worden afgewikkeld door Organisator en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.
11.11 Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Organisator één jaar.
11.12 Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die Organisator gebruikt bij de uitvoering van haar
overeenkomsten (zoals circuits, kartbanen, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van Klant.
11.13 Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die direct of indirect door Klant
wordt geleden, van welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten
gevolge van overlijden.
11.14 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
11.15 Indien Organisator aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot het
bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde
bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt
dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.
11.16 De aansprakelijkheid van Organisator is te allen tijde beperkt tot directe schade. Organisator is niet
aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
11.17 Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen bij een evenement niet verzekerd zijn
overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos
rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de tegenpartij Klant aansprakelijk stellen.
11.18 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een
minderjarige (< 18 jaar) een evenement bezoekt of hieraan deelneemt en aanvaarden dit verhoogde risico.
11.19 Organisator is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn verplichtingen, zoals genoemd
onder in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige
informatie aan Organisator heeft verstrekt.
11.20 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 11 gelden niet voor zover schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator of haar leidinggevenden.
11.21 Klant dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is heeft de inhoud van de
vrijwaring steeds voorrang boven de Algemene voorwaarden.

Artikel 12. Afstand aansprakelijkheid

  1. 12.1. De deelnemers tekenen op de dag zelf de overeenkomst betreffende de regels die bij ons gelden. De afspraken die gelden over instructies, voorschriften, veiligheidsregels, aansprakelijkheid, voertuigen en materialen.

12.2. Instructies, voorschriften en veiligheidsregels Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u een uitleg of instructie krijgt, u oplet tijdens de uitleg en voorschriften, waaronder veiligheids- en huisregels, naleeft. U bent verplicht uitleg te vragen indien deze niet gegeven wordt, u de uitleg mist of niet begrijpt. De medewerkers van VVC-Adventure zijn ter ondersteuning aanwezig maar dit biedt geen garantie dat calamiteiten of ongevallen kunnen worden voorkomen. U dient de baan, parcours, (parkeer)terreinen en andere deelnemers goed in de gaten te houden.
12.3. U bent verplicht om de aangewezen veiligheidskleding, waaronder een Helm, Klimgordel te dragen. Lang haar moet worden weggestopt onder een helm. Een helm, klimgordel moet goed passen en vastzitten voordat u aan de activiteiten begint. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat dit ook gebeurt.
12.3. U verklaart ermee bekend te zijn dat een uitleg, instructie of voorschriften (die u zichzelf hierbij verplicht op te volgen) geen garantie geven dat calamiteiten en schades, materieel en/of immaterieel letselschade daaronder begrepen, worden voorkomen. Met ondertekening van dit formulier vrijwaart u VVC-Adventureen door haar ingeschakelde derden voor enige schade die kan ontstaan.

Voertuigen en materialen
12.4.. Ten aanzien van voertuigen die VVC Adventure gebruikt bij haar evenement zal VVC-Adventure alles in het werk stellen om te voldoen aan verplichte keuringen, brandveiligheid, vergunningen, technische onderhoud, enz. U realiseert zich dat er onderdelen, zoals een wiel of stuur, kunnen afbreken, de rem kan weigeren, de motor/benzinetank/ leidingen/benzine/oliën in brand kunnen komen te staan met alle gevolgen van dien. VVC-Adventure kan niet garanderen dat de gebruikte voertuigen vrij van mankementen zijn. U realiseert zich het voornoemde en aanvaardt dit risico.
12.5 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waarvoor het is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of het materiaal aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator.
12.6. Door ondertekening van een formulier wat u op de geplande dag krijgt doet u afstand van uw recht om een vordering in te stellen tegen VVC-Adventure, haar medewerkers, instructeurs, directie en de door haar ingeschakelde derden, indien u enige schade ondervindt van welke aard dan ook, waaronder begrepen letsel of schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat als gevolg van het gebruik van een voertuig bij een activiteit en/of indien u met uw eigen voertuig deelneemt of als uw voertuig wordt bestuurd door een medewerker/instructeur van VVC-Adventure of indien u een aanrijding krijgt met een ander voertuig op het circuit, de baan, het parcours en/of de daarbij behorende (parkeer)terreinen.
12.7. De Quads. Helm dragen is verplicht Het vermogen is 60% teruggeschroefd er kan daardoor niet vol gas gereden worden.
12.8 De 4x4 auto's . Er wordt gereden in een speciale stand waardoor de helft van de snelheid wordt ingeleverd. Er mag alleen gereden worden in de eerste versnelling.
12.9 Voor de slipauto;s geldt een maximum snelheid van 30 km

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op de activiteiten van de organisator is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke
slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met
Organisator aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen
van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Organisator en de Opdrachtgever zijn overeengekomen het
onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Artikel 14. Consumptiemunten
14.1. Tijdens het evenement eventueel aangeschafte consumptiemunten zijn slechts geldig gedurende het
betreffende evenement. VVC-Adventure is na afloop van het evenement nimmer gehouden tot restitutie van het
aankoopbedrag van consumptiemunten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de wederpartij
15.1. VVC-Adventure geeft tijdens evenementen mogelijk zaken in bruikleen aan de bezoeker. De bezoeker staat ervoor
in dat hij deze zaken uitsluitend gebruikt voor de bestemming die aan de zaken is gegeven, voor het doel
waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en als een zorgvuldige gebruiker met deze zaken omgaat.
15.2. In geval van diefstal, vermissing of misbruik van door VVC-Adventure aan de bezoeker in bruikleen gegeven zaken,
zal VVC-Adventure aangifte doen bij de politie.
15.3. Alle aan de bezoeker toerekenbare schade aan zaken van VVC-Adventure, zowel die in bruikleen zijn gegeven als
overige zaken van VVC-Adventure, komt voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van VVC-Adventure de
bezoeker aansprakelijk te houden op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
15.4. Als toerekenbare schade in de zin van dit artikel wordt tevens aangemerkt schade ontstaan als gevolg van het
niet, niet-tijdig of ondeugdelijk opvolgen van de door VVC-Adventure, instructeurs, begeleiders of ander dienstdoende
personeel verstrekte instructies, alsmede schade ontstaan door gebruik van zaken of handelingen die krachtens
artikel 9 verboden zijn.
15.5. De bezoeker vrijwaart VVC-Adventure van alle aanspraken van derden in verband met door derden geleden schade
die aan de bezoeker kan worden toegerekend.

Artikel 16. Cadeaubonnen
16.1
De cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar. De bonnen die VVC zelf heeft uitgegeven kunnen administratief na 1 jaar verlengd worden voor deze administratieve handeling brengen wij € 15,00 in rekening.
16.2 Wanneer de ontvanger de cadeaubon (de activiteit) niet leuk vind en deze wil omruilen voor een andere activiteit is dat mogelijk. Het eventuele verschil moet dan bijbetaald worden. Er vindt geen restitutie plaats.
16.3 Een éénmaal gekochte cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

Artikel 17. Privacy statement
16.1. VVC-Adventure respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door jou
verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de GDPR worden behandeld.

Artikel 18. Slotbepalingen
17.1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen de wederpartij c.q. bezoeker en VVC-Adventure voortvloeiende
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil
in onderling overleg te beslechten.
17.3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen
het arrondissement van VVC-Adventure aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van VVC-Adventure