Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van VVC Adventure;
Opdrachtnemer: VVC Adventure;
Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan VVC Adventure activiteiten.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering, en te verrichten dienst door VVC Adventure (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle VVC Adventure offertes vrijblijvend.
2. De VVC Adventure offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VVC Adventure is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door wederzijdse schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever c.q. diens verantwoordelijke vertegenwoordig(st)er akkoord te gaan met deze voorwaarden.
3. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
4. VVC Adventure heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VVC Adventure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VVC Adventure worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VVC Adventure zijn verstrekt, heeft VVC Adventure het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij VVC Adventure gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. VVC Adventure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
7. Indien opdrachtgever optreed namens of in opdracht van derden, is opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door VVC Adventure schriftelijk bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is VVC Adventure gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VVC Adventure zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 5.3 is VVC Adventure tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
1. Vorderingen van VVC Adventure op opdrachtgevers zijn onmiddellijk opeisbaar  in de volgende gevallen:
   a. Na het sluiten van de overeenkomst aan VVC Adventure ter kennis gekomen
       omstandigheden geven VVC Adventure goede grond te vrezen dat de  
       opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
   b. De door VVC Adventure gestelde betalingtermijn wordt overschreden.
2. In de genoemde gevallen is VVC Adventure bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VVC Adventure schadevergoeding te vorderen. Behoudens overige te maken kosten zal deze schadevergoeding altijd ten minste 50 % van het orderbedrag bedragen.

Artikel 7. Annulering
1. Annulering na ondertekening van de opdrachtbevestiging kan uitsluitend per aangetekende brief geschieden.
2. Bij annulering van een bevestigde boeking is opdrachtgever altijd minimaal 20% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 90% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Wanneer u kiest voor een voor een annuleringsverzekering van € 9,95 mag u de cursus vlak van te voren afzeggen om daarna een andere datum te kiezen die wij beschikbaar hebben gesteld.

Artikel 8. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan VVC Adventure te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal VVC Adventure de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 9. Betaling
1. Na ontvangst van ondertekende orderbevestiging gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de in dit artikel gestelde betalingsvoorwaarden. 
2. Volledige betaling van het faktuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk voor aanvang van het programma, op een door VVC Adventure aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefaktureerd. 
3. Na het verstrijken van gestelde termijn is opdrachtgever direkt in verzuim.
4. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het faktuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VVC Adventure en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens VVC Adventure onmiddellijk opeisbaar.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere schuld.
7. Bij niet tijdige betaling is VVC Adventure gerechtigd de boeking eenzijdig te annuleren volgens de in art. 7 gestelde voorwaarden.
8. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 Euro.
9. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op VVC Adventure bezit of pretendeert te bezitten.

Artikel 10. Eindafrekening
1. Eventueel bijkomende extra zaken zoals consumpties, eventuele schade aangericht door deelnemers, en overig, worden achteraf op basis van nacalculatie aan opdrachtgever gefaktureerd.
2. Op deze faktuur zijn de in art. 9 genoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. Deelname aan VVC Adventure programma’s geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
2. VVC Adventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door VVC Adventure georganiseerde activiteit.
3. Eventuele aansprakelijkheid van VVC Adventure is beperkt tot het bedrag van de door de VVC Adventure verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is VVC Adventure niet aansprakelijkheid voor enige schade.
5. VVC Adventure is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. VVC Adventure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van VVC Adventure of haar instructeurs, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers komen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, voor rekening van de opdrachtgever.
8. VVC Adventure is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
9. VVC Adventure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 12. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VVC Adventure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VVC Adventure niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VVC Adventure worden daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VVC Adventure opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VVC Adventure niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien VVC Adventure bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te faktureren en is de opdrachtgever gehouden deze faktuur te voldoen.

Artikel 13. Kadobonnen
1. VVC Adventure kadobonnen zijn tot uiterlijk 1 jaar na afgiftefatum geldig.
2. VVC Adventure kadobonnen worden uitsluitend verstuurd nadat VVC Adventure de betaling heeft ontvangen.
3. VVC Adventure verleent geen restitutie voor te laat ontvangen kadobonnen wanneer dit komt door het niet tijdig aannemen van aangtekende stukken, of door verkeerde adressering als gevolg van niet correct doorgegeven     persoonsgegevens.
4. Overeengekomen data voor verzilvering van kadobonnen zijn bindend. Indien de deelnemer niet op overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is bestaat geen recht op restitutie.
5. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

Artikel 14. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op het met VVC Adventure overeengekomen tijdstip op de met VVC Adventure overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is VVC Adventure in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van VVC Adventure of door VVC Adventure inghuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het arrangement, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het arrangement daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VVC Adventure van (voortzetting van) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 15. Overig
1. Bij een minder aantal deelnemers dan afgesproken vindt in geen geval restitutie plaats.
2. Zonder voorafgaande toestemming van VVC Adventure is het niet toegestaan door VVC Adventure gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 16. Geschillen 
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van VVC Adventure.

Artikel 17. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen VVC Adventure en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.